Логотип кафедри прикладної статистики. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кафедра прикладної статистики.

Факультет кібернетики.
Наукові дослідження.


Основні напрямки наукових досліджень кафедри прикладної статистики:

 • теорія стохастичних систем та мереж,
 • асимптотичний аналіз гіллястих процесів,
 • статистика випадкових процесів і полів,
 • аналіз даних та обробка інформації,
 • економетрика,
 • методи статистичного прогнозування,
 • актуарна математика,
 • фінансова математика,
 • теорія ризику,
 • асимптотичні методи у статистиці стохастичних моделей,
 • алгоритми оцінювання систем в умовах невизначеності,
 • моделювання об’єктів, систем, випадкових процесів і полів,
 • математичні методи планування експерименту,
 • розробка курсів дистанційного навчання для дисциплін ймовірносно-статистичного профілю,
 • розробка програмного забезпечення прикладної статистики, аналізу та обробки даних,
 • комп’ютерні мережі, Internet-технології.

Наукову та педагогічну роботу кафедра проводить разом з науково-дослідною лабораторією ймовірносно-статистичних методів, яка була створена в 1983 році при кафедрі прикладної статистики. Лабораторія об’єднує наукових співробітників та викладачів для виконання актуальних наукових тем, забезпечення навчального процесу, широкого залучення аспірантів та студентів до вирішення важливих наукових завдань. Співробітники лабораторії залучаються до навчального процесу, зокрема до курсів: теорія ймовірностей та математична статистика, аналіз даних, прикладні пакети статистичної обробки, економетрика, актуарна математика, вибіркові дослідженння, соціальна статистика.

В науковому штаті науково-дослідної лабораторії ймовірносно-статистичних методів при кафедрі працюють наступні співробітники, що виконують науково-технічні роботи: науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук Губеладзе А.К., молодший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук Пономарьов В.Д., провідні інженери-програмісти Бездітний Т.П., Кучеренко О.В., Лукович О.В., інженер-програміст 2 категорії Усар І.Я.

Кафедра прикладної статистики разом з кафедрами системного аналізу та теорії прийняття рішень, дослідження операцій проводить, починаючи з 2001 року, щорічну Міжнародну конференцію "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU).

Головні наукові розробки кафедри прикладної статистики та науково-дослідної лабораторії ймовірносно-статистичних методів:

 • розвинуто метод дифузійної та гаусcівської апроксимації для широкого класу стохастичних систем з марковським та напівмарковським втручанням часу, що лягли в основу нового підходу до дослідження реально-діючих інформаційно-обчислювальних мереж та сучасних систем зв’язку;
 • отримані результати по асимптотичному аналізу багатоканальних стохастичних мереж: досліджені асимптотичні властивості стаціонарного розподілу, доведені результати типу закону великих чисел і центральної граничної теореми для стаціонарного розподілу при критичному навантаженні в мережі;
 • доведені граничні теореми для стохастичних систем, характеристики яких повільно змінюються у деякому масштабі часу, а фазовий простір допускає асимптотичне укрупнення станів;
 • розроблені, з використанням апарату операторів псевдообернення, on-line алгоритми оцінювання стаціонарних та нестаціонарних параметрів лінійних, білінійних та нелінійних систем в умовах наявності невизначеностей при некласичних припущеннях; отримані результати по асимптотичному аналізу цих процедур оцінювання;
 • розроблено пакет програм STADEX для статистичного аналізу пасивних спостережень, планування експерименту, аналізу часових рядів, багатовимірного статистичного аналізу, який застосовувався при дослідженні об’єктів морського флоту, виборі оптимальних властивостей матеріалів у космічних технологіях, обстеженнях структури малого бізнесу України, для обробки даних в соціології, економіці, медицині, для складних промислових об'єктів і технологічних процесів та в інших галузях науки і техніки;
 • створена оболонка OMEGA для дистанційного навчання та курси дистанційного навчання по дисциплінам: соціальна статистика, теорія ймовірностей, математична статистика.

За час існування кафедри захищено 7 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій. Видано 10 монографій, 25 навчальних посібників та опубліковано понад 500 статей.

Праця і наукові досягнення викладачів та співробітників кафедри достойно відзначені різними преміями і нагородами: професор Анісімов В.В. отримав Премію Президії Академії Наук України для молодих вчених (1975 р.), відзнаку імені Ярослава Мудрого Академії наук ВШ України (1995 р.), грант IRF (1996 р.); Грищенко В.О., Война О.А., Лебєдєв Є.О. – першу Премію ЦК ЛКСМ України та Української республіканської Ради НТТ (1983 р.); професор Донченко В.С. – Премію Президії Академії Наук України для молодих вчених (1978 р.); Война О.А., Слабоспицький О.С., Черняк О.І. – гранти IRF (1995 р.); Лебєдєв Є.О. – грант IRF (1997 р.); аспірант Сидоров М.В. – грант IRF та Премію Президії Академії Наук України для молодих вчених (1996 р.).

В лабораторії працювали випускники кафедри прикладної статистики, в майбутньому доктори фізико-математичних наук Лебєдєв Є.О. (старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, 1983–1987) та Юрачківський А.П. (молодший науковий співробітник, 1984–1988), доктор економічних наук Черняк О.І. (науковий співробітник, 1983–1986); кандидати фізико-математичних наук Лукашук Л.І. (завідувач лабораторії, 1987–1993), Грищенко В.О., Літвін І.М., Нечаєва І.Г., Пушкін С.Г., Середа В.І., Сітюк В.Н., Смірнова В.В., Чечельницький О.А.

В різні роки в науково-дослідній лабораторії ймовірносно-статистичних методів працювали: завідувач лабораторії (1993–2006), старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Товмаченко Н.М., старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук Мудрак Н.В., молодші наукові співробітники Бережна Н.М., Демченко С.І., Дьячківська Н.А., Петренко О.Р., Січкар І.М., Сорокін С.Б., провідний інженер-програміст Заболотна Л.В., провідний інженер Крупнік В.М., старші інженери Козаченко Л.Ф., Куліш О.В., Лазаренко Л.В., Лужних Т.А., Макаревич (Малюга) О.С., Репін К.Ю., інженер-програміст Леoненко О.В., інженер І категорії Янок А.В., інженери Гайкович Н.А., Марчук О.С., Матвейчук О.К., Мурзін В.С., Радіонова Т.І., Райко О.В., Семенченко Ю.А., Яцюк Н.В., старший технік Мазур К.І., лаборанти Григорян І.В., Дундученко О.Є., Кисель І.М., Кузьменко О.Б., Ланчук О.В., Май О.В., Пляшкова Г.П., препаратори Корженко Л.Д., Назаренко Т.В.


Загальна інформація про кафедру.   Навчальний та науковий штат.   Навчальний процес.   Наші студенти та аспіранти.    Новини та об'яви.   Домашня сторінка кафедри прикладної статистики (українська версія).   
Web-design & programming © ASoft Group, 1997-2012 Останнє оновлення: 10 липня 2012