Сьогодні:  14 Квіт. 2024

Найближчі дні народження:

Полив’яна Алла Борисівна     24 Квіт.
Слабоспицький Олeксaндр Сергійович     02 Трав.
Моренець Володимир Ігорович     17 Трав.
Савчук Михайло Миколайович     19 Трав.
Кнопов Павло Соломонович     21 Трав.
Лівінська Ганнa Володимирівна     24 Черв.
Война Олександр Андрійович     30 Черв.
Черняк Олeксaндр Іванович     16 Вер.
Гірко Вячеслав Леонідович     16 Жовт.
Розора Ірина Василівна     29 Груд.
Пономарьов Вадим Дмитрович     02 Січ.
Усар Ірина Ярославівна     06 Січ.
Шарапов Mихaйло Mихайлович     20 Січ.
Рудченко Віта Вікторівна     01 Лют.
Кучеренко Oльга Василівна     10 Лют.
Макушенко Ігор Анатолійович     16 Лют.
Лукович Oльга Василівна     28 Лют.
Анісімов Володимир Владиславович     07 Бер.
Григор’єва Наталія Михайлівна     20 Бер.
Бездітний Тимофій Павлович     25 Бер.
Губеладзе Автандил Костянтинович     05 Квіт.

Загальна інформація

all

Кафедра прикладної статистики була заснована 7 червня 1978 року на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка для підготовки фахівців у галузі прикладної статистики та прикладного стохастичного аналізу. При кафедрі прикладної статистики для виконання актуальних науково-дослідних робіт у цій області була створена науково-дослідна лабораторія ймовірносно-статистичних методів.

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів та докторів наук в області прикладної статистики та комп'ютерних технологій за напрямами підготовки: системний аналіз, соціальна інформатика, прикладна математика та інформатика. Кафедра прикладної статистики є випускаючою кафедрою.

Викладацький штат кафедри складається з професорів, докторів наук Розори І.В., Войни О.А., доцентів, кандидатів фізико-математичних наук Слабоспицького О.С., Шарапова М.М., Лівінської Г.В., Пономарьова В.Д., асистента, кандидата фізико-математичних наук Макушенка І.А. та за сумісництвом двох професорів, докторів фізико-математичних наук Кнопова П.С., Савчука М.М. Колектив очолює професор, доктор фізико-математичних наук Лебєдєв Євген Олександрович. Підтримку учбового процесу здійснюють інженери Кучеренко О.В., Рудченко В.В..

Викладачі кафедри проводять заняття для студентів факультету кібернетики по нормативним дисциплінам та спеціальним курсам ймовірносно-статистичного профілю та їх застосуванням у сфері економіки, фінансів, страхування і т.д. Два викладачі кафедри мають дипломи актуаріїв, що видані Інститутом актуаріїв (Лондон), чотири наукових співробітники науково-дослідної лабораторії ймовірносно-статистичних методів отримали базову підготовку з фінансової та актуарної математики та мають свідоцтва Міністерства освіти і науки України.

Випускники кафедри прикладної статистики зарекомендували себе як висококваліфіковані фахівці і працюють у провідних вузах, науково-дослідних інститутах, фінансових та банківських установах, комп'ютерних фірмах, державних установах, комерційних фірмах в Україні та за кордоном. Вони обіймають керівні посади та виступають в якості експертів, консультантів, системних аналітиків, розробників високотехнологічних об’єктів та систем з використанням сучасної обчислювальної техніки.

Історія кафедри

Комп’ютеризація всіх сфер людської діяльності у другій половині ХХ століття висунула перед дослідниками в галузі прикладної математики на передній план проблеми аналізу невизначеності, багатоваріантності і породжуваного ними фактору стохастичності функціонування більшості реальних об’єктів та систем. Чим складнішою та невизначенішою є поведінка об’єкту чи системи, тим актуальнішим в їх моделюванні є використання ймовірносно-статистичних понять та методів досліджень. Все це глибоко розумів фундатор вітчизняної кібернетики, академік В.М. Глушков.

Логічною відповіддю на питання, поставлені часом, стало створення у червні 1978 року на факультеті кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка кафедри прикладної статистики. Першими викладачами кафедри були: професор Анісімов В.В., доценти Гірко В.Л., Донченко В.С., Закусило О.К., Попов Ю.Д., старший викладач Мудрак Н.В., асистенти Бездітний Т.П., Гаврилюк І.П., Ковальський І.П., Лужних В.М. Очолив колектив кафедри та заклав напрямки перспективних досліджень відомий вчений, професор Анісімов Володимир Владиславович, згодом член-кореспондент НАН України.

Наукова тематика досліджень на кафедрі прикладної статистики сформувалась під впливом діяльності наукових шкіл всесвітньо відомих українських вчених Гнєденка Б.В., Єрмольєва Ю.М., Коваленка І.М., Королюка В.С., Скорохода А.В., Ядренка М.Й. і була щільно з ними пов’язана. З перших років свого існування кафедра стає місцем формування нової потужної наукової школи з прикладної статистики та прикладного ймовірносного аналізу.

Біля її витоків стояли вчені, які в свій час працювали на кафедрі:

На кафедрі прикладної статистики в різні роки викладали та доклали свій вагомий внесок в її становлення:
1980

Професор Анісімов В.В. з учнями (початок 80-х років). Зліва направо сидять: Преображенська І.В., завідувач кафедри Анісімов В.В.; стоять: Черняк О.І., Середа В.І., Война О.А., Лебєдєв Є.О., Сітюк В.М., Лукашук Л.І., Юрачківський А.П., Пушкін С.Г.

На кафедрі прикладної статистики традиційно велика увага приділялася вихованню власних наукових кадрів вищої кваліфікації. Багато студентів та аспірантів кафедри стали відомими фахівцями в різних галузях прикладної математики, очолили інші кафедри та організації як у Київському університеті, так і за його межами, включно з іноземними інститутами та університетами. Серед них професор, доктор фізико-математичних наук Война О.А. – завідувач кафедри кількісних методів факультету економіки та управління Кошалінського політехнічного університету (м. Кошалін, Польща), професор, доктор економічних наук Черняк О.І. – завідувач кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Після від’їзду професора Анісімова В.В. за кордон у 1998-2002 роках кафедру прикладної статистики очолював професор Донченко Володимир Степанович, який працював тут як доцент з 1978 по 1987 р. і з 1993 р. як професор (пізніше професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень).

В 2002 році кафедру прикладної статистики очолив доцент Лебєдєв Євген Олександрович (з 2007 р. – професор). Під його керівництвом активізувалася робота в напрямку аналізу та оптимізації стохастичних моделей мережевої структури. За планом фундаментальних досліджень в Україні на кафедрі виконується тема "Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами". Зв’язки з Боннським і Біліфельдським університетами (Німеччина) набули форми спільних наукових проектів по асимптотичному аналізу стохастичних систем.

avv

Колишній завідувач кафедри прикладної статистики, член-кореспондент НАН України Анісімов В.В. знайомить колектив кафедри прикладної статистики зі своїми новими науковими здобутками і життям у Великобританії (квітень 2007 року).

Наукові зв’язки

Кафедра прикладної статистики має тісні зв’язки з відділом математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ (завідувач відділу професор Кнопов П.С. ), кафедрою математичних методів захисту інформації Національного технічного університету України "КПІ" (завідувач кафедри професор Савчук М.М. ), кафедрою теоретичної та прикладної статистики Львівського національного університету імені Івана Франка (завідувач кафедри професор Єлейко Я.І. ).

Наукова тематика кафедри завжди викликала зацікавлення у широкого кола фахівців як в Україні так і на міжнародному рівні. Співробітники кафедри прикладної статистики беруть активну участь у міжнародних наукових проектах, конгресах, конференціях та симпозіумах. Чимало наукових праць співробітників кафедри надруковано в іноземних журналах, тезах та працях міжнародних наукових форумів.

Так, зокрема, в 1998–2001 роках кафедра прикладної статистики брала участь у виконанні INTAS проекту разом з науковцями з Іспанії, Нідерландів, Португалії, США, Канади, Росії та Республіки Білорусь. Дуже тісні стосунки у кафедри з Сілезьким політехнічним інститутом в Польщі. Викладачі кафедри прикладної статистики брали участь у читанні лекцій з курсу теорії масового обслуговування для студентів цього інституту (професор Лебєдєв Є.О., доцент Чечельницький О.А.).

В рамках співпраці з Технологічним університетом в м. Комп’єні (Франція) співробітники кафедри (професор Лебєдєв Є.О., доцент Чечельницький О.А., асистент Лівінська Г.В.) виступали з доповідями на конференціях, які були присвячені актуальним проблемам теорії прикладних стохастичних моделей та аналізу даних, в 1998 та 2001 роках.

Тривалі наукові зв’язки має кафедра прикладної статистики з Відділенням статистики та дослідження операцій Мадридського університету (проф. Artalejo J.R., Іспанія), з Відділенням економетрики Амстердамського університету (професор Tijms H.C., Нідерланди), з Відділенням математики Технологічного університету в м. Лісабон (професор Ramalhoto M.F., Португалія), з кафедрою теорії ймовірностей механіко-математичного факультету Московського університету (професор Фалін Г.І.), з кафедрою теорії ймовірностей та математичної статистики російського університету Дружби народів (професор Бочаров П.П.), з лабораторією прикладного ймовірносного аналізу Білоруського державного університету (професор Дудін О.М.).

Останнім часом плідна співпраця склалася у кафедри прикладної статистики з Рейнським Фрідріха-Вільгейма університетом в м. Бонні (професор Albeverio S.). В рамках міжнародного проекту "Математичні моделі економічного ризику" (грант DFG 2002–2006 рр.) з цим університетом проводилися роботи по асимптотичному аналізу стохастичних мереж. Потім ці роботи було продовжено у новому проекті "Асимптотичний аналіз випадкових потоків та мереж" (грант DFG 2007-2009 рр.).

Постери